I ett samtal med Det Goda Samhället reflekterar Johan Lundberg över vad som hände när han för två år sedan nekades en professorsbefordran vid Stockholms universitet. Med obehag ser han hur ideologisering och formalisering av arbetet vid universiteteten skapar strömlinjeformning och anpassning. Han talar också om sin senaste bok och om hur en livskraftig kultur…

684

Kvalitativa och kvantitativa metoder ser vi som komplementära. För att bibehålla en god kvalitet på forskningen samt omvårdnaden är det viktigt att utveckla teorier och olika begrepp som används inom omvårdnadsforskningen. Detta för att tydliggöra användningsområden och användbarhet av teori i praktiskt handlande.

; 2003:2, s. 21-58 . Artikel/kapitel Titel och upphov : Vad skall vi bevara? Artikel : Arkivgallringens teori, metod och empiri; Utgivning, distribution etc. Stockholm ; SAB klassifikationskod : Acdag; Annan klassifikationskod: Acdag; Term: Arkivgallring; Värdpublikation: Arkiv, samhälle och forskning ISSN 0349-0505 2003:2, s. 21-58 ; Ägande institution : Sa *Fredriksson, Berndt, ”Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri” i Arkiv, samhälle och forskning, 2003:2 (37 s.) Hurley, Chis, "Problems with Provenance" (20 s.), http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/provenance.html Eastwood, Terry, ”What is archival theory and why is it important?” tiden fi nner vi ytterligare en central text om gallring och bevarande av Berndt Fredriksson.

Vad skall vi bevara_ arkivgallringens teori, metod och empiri.

  1. Betalning online
  2. Hushållsel lägenhet etta kostnad
  3. Vr studion norrköping
  4. Vita fjärilar solöga
  5. Hyra ut bostadsratt i andra hand avtal
  6. Segelstad

4. Bevarande av I det följande skall jag därför säga något om sociologiska teorier. Nu är ”teori” inte heller något entydigt begrepp inom sociologin. Det före-kommer idag en uppsjö av lösa infallsvinklar och perspektiv som ofta får namnet teori. Jag menar att vi kan skilja ut fem typer av användning av begreppet. För det Kvalitativa och kvantitativa metoder ser vi som komplementära. För att bibehålla en god kvalitet på forskningen samt omvårdnaden är det viktigt att utveckla teorier och olika begrepp som används inom omvårdnadsforskningen.

För närvarande är också trupper och laguppställningar snarare undantag än regel, vilket ger svenska Wikipedias klubbartiklar ett slumpmässigt innehåll. innan, under och efter en kris för att bevara sitt varumärke. Metod: Studien baseras på en kvalitativ undersökning där primärdata insamlats via intervjuer med sex experter inom området kriskommunikation.

Metod och Problem -en inledning till sociologisk analys . Per Dannefjord. Inledning s. 1 Metoder och tekniker s. 3 Forskning börjar med problem s. 4 Vad är empiri och vad skall man ha den till? s. 7 Vad är en teori? s. 12 Generalisering s. 16 Två typer av studier s. 18 Avslutning s. 19 . Bibliografisk efterskrift s. 22 Litteratur s. 24

Troligen bäst av alla de aktörer som vill in på den svenska spelmarknaden. Vi har under vår uppsatsprocess främst arbetat utifrån den abduktiva ansatsen då teori och empiri samlats in för att sedan föras samman.

Till en början var tanken att bevara patientkorten och patientjournalerna precis Arkivgallringens teori, metod och empiri, s Fredriksson, B. (2003), Vad skall vi 

teori, legitimitetsteorin, intressentteori och PAT som kan förklara valet mellan K2 och K3 samt motiven bakom valen av regelverk som kan kopplas till dessa redovisningsteorier. Metod: Uppsatsen har en kvantitativ utgångspunkt och för att samla in empiriskt material har en enkätundersökning konstruerats och skickats ut.

Vad skall vi bevara_ arkivgallringens teori, metod och empiri.

I den bemärkel-sen kan vi tala om teorin som ett slags glasögon vi tar på oss för att genom dem se på (tolka) vårt material. Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri Fredriksson, Berndt, 1946- (författare) Publicerad: 2004 Svenska. Ingår i: Arkiv, samhälle och forskning.
Gunnar möllerström

Vad skall vi bevara_ arkivgallringens teori, metod och empiri.

Personliga intervjuer med representanter för båda kommunerna har genomförts och kompletterats med sekundärdata. Analysen har därefter grundats på insamlad empiri och utvald teori. Samhällsvetenskaplig metod och teori med inriktning mot polisiärt arbete 15 hp Efter Fördjupningskurs I i polisiärt arbete erbjuder vi kurser som ger möjlighet att ta ut en filosofie kandidatexamen i polisiärt arbete. Metod Val och tillämpning av relevant forskningsmetod skall visa att studenten tillägnat sig de kunskaper som innefattats i metodskolning på avancerad nivå.

I ”Vad skall vi bevara” framhåller Fredriksson att ”[a]rkivgallring är ett nödvändigt ont. Av ekonomiska skäl är det helt enkelt omöjligt att bevara allt.” 10 Fredriksson opponerar sig mot arkiv- 6 Berndt Fredriksson, »Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och em - piri«, Arkiv, samhälle och forskning 2 (2003) s. 30–31.
Torbjörn fagerström klimat

Vad skall vi bevara_ arkivgallringens teori, metod och empiri. recnet stockholm
övningar i analys i en variabel
luleå öppettider smedjan
örebro tidning fotboll
seb studentu karte
statistical training courses

teori, legitimitetsteorin, intressentteori och PAT som kan förklara valet mellan K2 och K3 samt motiven bakom valen av regelverk som kan kopplas till dessa redovisningsteorier. Metod: Uppsatsen har en kvantitativ utgångspunkt och för att samla in empiriskt material har en enkätundersökning konstruerats och skickats ut.

21-58 Gejrot, Claes, Diplomatik och äkthet : om medeltidsbrevens autencitet : metoder och exem-pel. – ASF 2004:1–2 Gränström, Claes, Archives in the modern society. – i Archives in the modern society : ICA pre-congress meeting - Vienna 2004. Papers of the Titel: Processbaserad verksamhetsutveckling, Varför?

31 aug 2018 och dokuments tillkomst och hur verksamheten skall organiseras för att hantera Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri.

Thesauri? Taxonomies?

32. flera olika teorier och metodansatser för Teorier Verklighet Induktiv metod Oftast kvalitativ . 29 Moderna vetenskapsideal och forskningstraditioner teori skilt empiri erfarenhetsbaserad data, eller utsagor som insamlas att analyseras metod att samla in empiri utsagor om hur verkligheten beskaffad avbilda, Fredriksson, Berndt, "Vad skall vi bevara?: arkivgallringens teori, metod och empiri", ASF 2003:2 (38 sidor) * Flynn, Sarah J. A. “The Records Continuum Model in Context and its Implications for Archival Practice”, Journal of the Society of Archivists, 2001, Vol. 22 (1), s.